مدیریت پروژه من

برنامه ریزی عملیاتی

نام نام اوست

برنامه ریزی عملیاتی :

برنامه ریزی عملیاتی - پیش بینی عملیات برای نیل به اهداف معین با توجه به امکانات و محدودیتهای ترسیم شده در بنامه ریزی جامع / استراتژیک است .

بعبارت دیگر پیش بینی عملیات برای نیل به اهداف معین باید براساس و با توجه به امکانات و محدودیتهای ترسیم شده در برنامه ریزی جامع صورت گیرد .

توجه : هدف در برنامه ریزی باید مشخص - جزئی - قابل سنجش و واقع بینانه باشد .

مشخص : هدف مشخص باشد مثل اصلاح نظام اداری .

جزئی : جزئی بودن هدف مثلا در اصلاح نظام اداری ۱ - حذف تشکیلات زائد ۲ - اصلاح قانون استخدامی یا مثلا در هدف مشخص ارائه خدمات رفاهی : ۱ - ارائه خدمات بهداشتی روستایی ۲ - ارائه خدمات واکسیناسیون اطفال

بطور خلاصه یعنی تبدیل اهداف کلی به اهداف جزئی تر جهت عملیاتی و اجرائی بودن اهداف کلی - درغیر اینصورت اهداف کلی عملیاتی و اجرایی نمی شوند.

قابل سنجش بودن : یعنی با معیارهای کمی و کیفی قابل سنجش باشند وگرنه امکان پیش بینی را از برنامه ریزی سلب می کند .

واقع بینانه : یعنی عملی بودن هدف بعبارتی اهداف و امکانات باید با هم متناسب باشند یعنی عملی بودن هدف از طریق متناسب بودن اهداف و امکانات میسر می شود .

نتیجتا اهدافی که در امکانات اغراق کرده باشند یا برعکس اهدافی که در آنها امکانات موجود نادیده گرفته شده باشند توفیق نداشته و امکان استفاده درست از منابع را ایجاد نمی کنند .

کارهایی که برای برنامه ریزی عملیاتی باید انجام دهیم :

در واقع باید به سوالات زیر پاسخ داده و موارد مربوطه را تعیین کنیم :

۱ - چه کاری ؟ فعالیتهای لازم برای تحقق هدف کدامند ؟ چه فعالیتهایی برای اجرای اهداف پیش بینی / برنامه ریزی می شوند ؟ برنامه زمانبندی - تعیین فعالیتها

۲ - چه روشی ؟ روش انجام هریک از فعالیتها چگونه است ؟ بعبارتی پیش بینی / برنامه ریزی روشهای کار چگونه است ؟ برنامه زمانبندی - تعیین روابط

۳ - در چه زمانی ؟ هریک از فعالیتها چه زمانی را به خود اختصاص می دهند ؟ بعبارتی پیش بینی / برنامه ریزی زمان چگونه است ؟ برنامه زمانبندی - تعیین زمان فعالیتها  

۴ - در چه جائی ؟فعالیتهای برنامه در چه محل و چه مکانی عملی می گردد ؟ پیش بینی / برنامه ریزی موقعیت مکانی برنامه چگونه است ؟ تعیین ساختار

۵ - با چه سازمانی ؟فعالیتهای برنامه به کمک چه تشکیلاتی قابل عمل خواهد بود ؟ پیش بینی / برنامه ریزی سازمان و تشکیلات مورد نیاز چگونه است ؟ تعیین ساختار سازمانی

۶ - با چه منابعی ؟ برای تحقق هدف - چه منابعی اعم از انسانی - مالی - ابزار و تجهیزات و ... مورد نیاز است ؟ پیش بینی / برنامه ریزی منابع مورد نیاز چگونه است ؟ برنامه ریزی منابع

نکته مهم : در پیش بینی سوالات مطرح شده باید از تخصصهای مربوطه استفاده کرد .

مثلا در پیش بینی / برنامه ریزی تشکیلات باید از تخصصهای سازمانی - در پیش بینی / برنامه ریزی منابع مورد نیاز از تکنیکهای بودجه بندی و در تعیین روشها از دانش تجزیه و تحلیل روشها برخوردار بوده و استفاده کرد .

تکنیکهای برنامه ریزی :

۱ - جدول کارنما : که شامل فعالیتهای مورد نیاز - تاریخ انجام - مدت زمان فعالیت و افراد(منابع) انجام دهنده فعالیت می باشد .

۲ - مدلهای شبکه ای برنامه ریزی :

۱-۲ تکنیک ارزیابی و بازنگری برنامه - پرت

۲-۲ روش مسیر بحرانی - سی پی ام

مطلب بعدی : کنترل و نظارت در سازمان

یا علی

 

 

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم اسفند ۱۳۸۶ساعت 9:25  توسط محمدرضا (سهیل) اشرفی  |